Вікіпедія РКД

РКД wikipedia. Рідкі комплексні добрива. РКД. ЖКУ. 10:34.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0

Рідкі комплексні добрива (РКД) (в Україні часто використовується російськомовна абревіатура ЖКУ – жидкие комплексные удобрения)  — це добрива, що знаходяться у вигляді водних розчинів і містять два, або більше поживних елементів. Найчастіше РКД відносять до групи фосфатних добрив. Найбільш масовими є концентровані рідкі комплексні добрива (РКД), що містить Азот (N) і Фосфати (Р) у співвідношенні 1:3. До них належать марки АРР (амонійно поліфосфатні) 10:34 і 11:37.

Рідкі комплексні добрива (РКД) поділяються на базові розчини (власне РКД) і суспендовані добрива (СРКД). Головною відмінністю між цими видами добрив є спосіб виробництва. Базові розчини виробляються переважно шляхом амонізації фосфатних чи поліфосфатних кислотСуспендовані РКД є водним розчином твердих компонентів. Зі збільшенням доступності безбаластних (водорозчинних) добрив на українському ринку з’явилися підвиди РКД у виробництві яких можуть використовуватися проміжні технології. Наприклад до складу хімічних РКД може вводитися калій, або в процесі виготовлення суспендованих добрив використовується ортофосфорна кислота, або РКД є водним розчином безбаластних твердих добрив.

Хімічні (базові) РКД — є чистими розчинами фосфорної чи поліфосфатної кислоти і аміаку. Низько концентровані марки (наприклад NP 8:22) виробляються з ортофосфорної кислоти. Концентрація діючих речовин в РКД на основі ортофосфорної кислоти як правило не перевищує 30-32 %. Оскільки виникає проблема перенасиченості сольового розчину і випадіння осаду, під впливом низьких температур, або порушення сольового балансу. Високо концентровані марки (АРР 10:34 і АРР 11:37) виробляються на основі поліфосфатних кислот, або суперфосфорної кислоти яка є сумішшю групи поліфосфатних кислот. Поліфосфатні РКД є найбільш стабільними видами рідких комплексних добрив. Завдяки вмісту поліфосфатів, РКД 10:34 і 11:37 мають пролонговану дію, слугують оптимальною матрицею для більшості мікроелементів і агрохімікатів.

Суспендовані РКД — є розчинами, або сумішами твердих солей. Діючі речовини знаходяться в такому виді РКД у вигляді суспензії. В класичних суспендованих РКД мінеральні компоненти знаходяться в рідині у вигляді твердих часток. Суспендуючим агентом найчастіше виступають глинисті мінерали. Останнім часом суспендовані РКД часто виготовляються з використанням безбаластних твердих добрив, які повністю розчиняються в воді. Основною перевагою суспендованих РКД є широкі можливості варіювання вмісту діючих речовин, порівняно висока концентрація і більш низька в порівнянні з хімічними РКД ціна. Негативними рисами суспендованих РКД є не стабільність при тривалому зберіганні, а також застереження при змішуванні з окремими агрохімікатами та добривами.

Основними агрономічними перевагами Рідких Комплексних Добрив є;

  1. Однорідність вмісту діючих речовин дає широкі можливості застосування РКД в точному землеробстві.
  2. Відсутність в складі вільного аміаку дозволяє здійснювати транспортування, зберігання і внесення РКД без додаткових заходів безпеки.
  3. Поліфосфатні РКД мають пролонговану дію і не схильні до переходу в недоступну для рослин форму навіть на карбонатних ґрунтах.
  4. Низькі втрати діючої речовини як при зберіганні так і після внесення.
  5. Поліфосфатні РКД є оптимальною матрицею для багатьох мікроелементів і агрохімікатів.
  6. Витрати на комплекс робіт з внесення РКД нижче ніж на внесення традиційних твердих добрив.
  7. Через більш високий коефіцієнт отримання рослинами поживних речовин з РКД, вартість одиниці ефективної діючої речовини з РКД нижче ніж з традиційних твердих добрив.

При внесенні РКД необхідно враховувати низьку мобільність фосфатів у ґрунті. Тому необхідно розташовувати РКД в безпосередній близькості до коренів. Особливо на першому етапі розвитку. Досвід США демонструє, що РКД АРР 10:34 є оптимальним стартовим добривом.

В Україні хімічні поліфосфатні РКД виробляються Агрохімічною Виробничою Компанією «Блау Кем»[1] (англ. Blau Chem). Суспендовані РКД виробляються ПАТ «Дніпровський Завод Мінеральних Добрив»[2].

Особливості використання РКД.

Основним джерелом фосфатного живлення рослин є аніони ортофосфорної кислоти H3PO4 ,  хоча можливе надходження в рослину також аніонів двохатомної пірофосфорної кислоти  H4P2O7 .

Іони фосфатів переміщаються до коренів рослин в основному в результаті дифузії з масовим потоком води, що витрачається на транспірацію. При низькій вологості ґрунту пересування фосфору до коріння протікає особливо повільно і може лімітувати споживання його рослинами. Так само негативно може впливати і надмірна концентрація фосфат іонів.

Тому надзвичайно важливим є наявність фосфат іонів в максимально водорозчинній формі рівномірно розподілених в вологому шарі ґрунту доступному кореневі системі культурної рослини.

Проблема в тому, що  полівалентними металами фосфат-іони утворюють широкий спектр слаборозчинних і нерозчинних фосфатів, які міцно утримуються в ґрунті на місці їх утворення і переходять в слабко доступну рослинам форму. Формами цих сполук можуть бути обмінно поглинені фосфат-іони, фосфати, міцно хімічно пов’язані на поверхні мінеральних і органічних колоїдів, аморфні і кристалічні фосфати (мінерали) Са, Al, Fe, Mg, Ti, Pb і ін.

При внесенні мінеральних добрив необхідно враховувати кількість (концентрацію) і форму фосфатних добрив.

Тверді фосфатні добрива (NP, NPK, NPS та інші)Поліфосфатні РКД (BLAU phos АРР 10:34; 7:23 та інші)Ортофосфатні РКД (BLAU синтез NР 8:24; 16:16 та інші)
1.         Мають пролонговану дію за рахунок поступового розчинення гранули. Тому можуть вноситьсь в великих обсягах.

2.         Швидкість і рівномірність розчинення залежить від багатьох факторів, тому не може бути спрогнозована. Через це більша частина діючих речовин переходить переходить в не достпну рослинам форму.

3.         Низька рівномірність внесення (різна концентрація добрив в грунтовому шарі) за рахунок гранульованої форми.

1.         За рахунок вмісту ортофосфатів безпосередньо доступних рослинам забезпечує потужний старт.

2.         Має пролонговану дію за рахунок вмісту поліфосфатної форми. Але на відміну від твердих добрив, перетворення фосфатів в доступну форму є прогнозованим і контрольованим.

3.         Має низький коефіцієнт переходу в недоспупну рослинам форму за рахунок поступового перетворення поліфосффатів в піро і ортофосфати.

4.         Висока рівномірність і точність внесення.

5.         Мають потенціал міграції до 15 см.

1.         За рахунок вмісту ортофосфатів безпосередньо доступних рослинам забезпечує потужний старт.

2.            Потребує розрахунку потрібної норми внсення для різного типу грунтів з метою уникнення швидкого переходу добрива в не доступну рослинам форму.

3.            Висока рівномірність і точність внесення.

Тверді добрива програють ортофосфатним Рідким Комплексним Добривам в технологічності, рівномірності внесення і швидкій доступності  фосфатів. Але виграють в пролонгованості дії добрива в ґрунті. Поліфосфатні РКД (АРР) об’єднують позитивні риси твердих і простих ортофосфатних РКД. Крім того, мають найбільш високий потенціал ґрунтової міграції серед усіх фосфатних добрив.

 

Наведені вище властивості диктують особливості використання кожного типу добрив:

  1. Тверді добрива потребують часу на розчинення, тому найбільш ефективні при передпосівному внесенні.
  2. Ортофорсфатні РКД завдяки швидким фосфатам найбільш ефективно вносити під час посіву (стартові добрива), або в міжрядкове підживлення. При цьому для уникнення втрат ДР, обсяг внесення Ортофосфатних РКД необхідно дозувати.
  3. Поліфосфатні РКД можуть вноситись на будь-якому етапі живлення рослин. Найбільш ефективним є припосівне внесення і міжрядкове підживлення. На відміну від ортофосфатів, поліфосфатні РКД можуть виступати повноцінним замінником традиційних твердих NP/NPK. Особливо у випадках, коли аграрна компанія вже практикує азотне живлення у вигляді рідких добрив (КАС, Аміак безводний, Аміачна вода).
Догори