Після можливого введення квот, відбуватиметься форсований перехід на рідкі NP добрива ( РКД / ЖКУ ).

«Давайте закинемо «Джон Діри» і ще 30 років будемо пахати на ХТЗ». Ця фраза фермера на засіданні погоджувальної ради 28 травня 2020 року за головуванням Тараса Качки визначила другий вимір введення квот на добрива. Обмеження призведуть до значного скорочення асортименту мінеральних добрив. З ринку можуть зникнути високо ефективні марки добрив які використовуються в інтенсивному сільському господарстві.

«На минулому тижні в Міністерстві Економіки відбулося аж три зустрічі з питань квотування імпорту добрив. Не зважаючи на всі аргументи аграрних і трейдерських асоціацій, посадовці продовжують наполягати на підтримці хіміків саме у вигляді обмежувальних квот на імпорт.» – розповів  директор з комерції і розвитку групи УТК Хімальянс/UTK BLAU chem і за сумісництвом голова Спілки Виробників, Імпортерів і Трейдерів Агрохімії Сергій Рубан.  

В разі введення квот найбільшого удару зазнає ринок двокомпонентних концентрованих фосфатних добрив NP (найвідомішим представником якого є амофос). Вони є однією з основ інтенсивних аграрних технологій. Добрива з однаковою товарною назвою можуть мати серйозні відмінності по ключовим технічним характеристикам.. Якість добрив групи NP надзвичайно сильно впливає на ефективність засвоєння фосфору рослинами. На практиці це означає, що замість однієї тони високоякісних фосфорних добрив доведеться вносити 1,5-2 тони менш якісного аналога.

За різними оцінками попит на NP добрива складає 500-600 тисяч тон на рік. Тоді як в попередній версії запропонованих квот, обсяг імпорту NP пропонують обмежити лише 45 тисячами тон на рік. Це менше 10% від потреби.

Проблеми з розчинністю фосфорних добрив які після можливого введення квот обійматимуть 90% українського ринку, буде вирішуватись форсованим збільшенням використання РКД (рідких фосфатних комплексних добрив). Висока ефективність РКД (ЖКУ) в різних умовах зволоження і відсутність не продуктивних баластів, робить його ідеальним замінником амофосу та інших добрив групи NP. Тенденція до зростання використання рідких NP добрив була помітною вже в сезоні 2019-2020 років.

Більшість компаній які виробляють рідкі добрива з вмістом фосфору, зокрема відому марку NP 8:24, на практиці не використовують повну технологію виробництва РКД / ЖКУ. В основі їх технології лежить просте розчинення високоякісних твердих NP в воді. Тому не виключено суттєве скорочення обсягу такого типу виробництв через обмеження імпорту сировини.

РКД в каністрах BLAU pho
РКД в каністрах BLAU phos

Після потенційного застосування квотування імпорту добрив в Україні залишиться 2 виробники які не залежать від порошкової сировини. Це Дніпровський Завод Мінеральних Добрив з маркою NP 8:22  і група УТК Хімальянс/UTK BLAU chem з марками БЛАУ фос NP 10:34; БФ NP 8:24; БФ NPК 5:20:5 та іншими. Дніпровський Завод Мінеральних Добрив має власний виробничий цикл фосфатних добрив з фосфоритної сировини. Станом на 1 червня 2020 року виробнича потужність ДЗМД складає 80 тис.т. РКД на рік.  Група УТК Хімальянс/UTK BLAU chem використовує в якості сировини очищену фосфорну кислоту і аміак.  Станом на 1 червня 2020 року виробнича потужність групи UTK складає 110 тис.т. РКД на рік.  

Класифікація фосфатних (фосфорних)добрив
Класифікація фосфатних (фосфорних) добрив

“Let’s abandon John Deere and plow HTZ for another 30 years.” This phrase of the farmer at the meeting of the Conciliation Council on May 28, 2020, chaired by Taras Kachka, defined the second dimension of the introduction of fertilizer quotas. Restrictions will lead to a significant reduction in the range of mineral fertilizers. Highly efficient brands of fertilizers used in intensive agriculture may disappear from the market.

“Last week, the Ministry of Economy held three meetings on fertilizer import quotas. Despite all the arguments of agrarian and trade associations, officials continue to insist on the support of chemists in the form of restrictive import quotas. ” – said Serhiy Ruban, Director of Commerce and Development of UTK Himalance / UTK BLAU chem and co-chairman of the Union of Manufacturers, Importers and Traders of Agrochemistry.

In the case of the introduction of quotas, the market of two-component concentrated phosphate fertilizers NP (the most famous representative of which is ammophos) is hit the hardest. They are one of the foundations of intensive agricultural technologies. Fertilizers with the same brand name can have serious differences in key technical characteristics. The quality of NP fertilizers has an extremely strong effect on the efficiency of phosphorus absorption by plants. In practice, this means that instead of one ton of high-quality phosphorus fertilizers will have to make 1.5-2 tons less quality analogue.

According to various estimates, the demand for NP fertilizers is 500-600 thousand tons per year. Whereas in the previous version of the proposed quotas, the volume of NP imports is proposed to be limited to only 45 thousand tons per year. This is less than 10% of the need.

Problems with the solubility of phosphate fertilizers, which after the possible introduction of quotas will cover 90% of the Ukrainian market, will be solved by a forced increase in the use of LCD (liquid phosphate complex fertilizers). High efficiency of RKD (ZhKU) in various conditions of humidification and absence of not productive ballasts, does it as an ideal substitute of amophos and other fertilizers of group NP. The trend of increasing the use of liquid NP fertilizers was noticeable in the 2019-2020 season.

Most companies that produce liquid fertilizers containing phosphorus, in particular the well-known brand NP 8:24, in practice do not use the full technology of production of LCD / Housing. Their technology is based on the simple dissolution of high-quality solid NP in water. Therefore, a significant reduction in the volume of this type of production due to restrictions on imports of raw materials is not excluded.

ДЗМУ РКД 8-22
ДЗМУ РКД 8-22

After the potential application of fertilizer import quotas in Ukraine, there will be 2 producers who do not depend on powder raw materials. These are the Dnipro Mineral Fertilizer Plantwith the brand NP 8:22 and the group UTK Himalance / UTK BLAU chem with the brands BLAU fos NP 10:34; BF NP 8:24; BF NPK 5: 20: 5 and others. Dnipro Mineral Fertilizer Plant has its own production cycle of phosphate fertilizers from phosphorite raw materials. As of June 1, 2020, the production capacity of DZMD is 80 thousand tons. RKD for a year. UTK Himalans / UTK BLAU chem group uses purified phosphoric acid and ammonia as raw materials. As of June 1, 2020, the production capacity of the UTK Group is 110 thousand tons. RKD for a year.

#квотинадобрива, #рідкіNPдобрива, #РКД, #ЖКУ, #ДЗМУ, #УТК UTK BLAU phos

 

Догори