Полтава З РКД

Полтавський завод Рідких Комплексних Добрив ( РКД / ЖКУ / Liquid phosphate fertilizers) групи “УТК” розпочав роботу в середині квітня 2020 р.

У відповідності до перспективного плану розвитку виробництва РКД / ЖКУ в Україні, група “УТК ХімАльянс / UTK BLAU chem ” в середині квітня 2020 р. успішно завершила пуско-налагоджувальні роботи на Полтавському заводі Рідких Комплексних Добрив. Перші партії готової продукції вже вироблені і відвантажені клієнтам.

Традиційно для групи УТК, виробництво добрив на Полтавському ЗРКД відбувається за технологією кислотного синтезу.  Загальна потужність  полтавського підприємства групи складає 50 тисяч тон РКД на рік. Щойно відкритий комплекс дозволяє виробляти всі формуляції Рідких Комплексних Добрив (РКД /ЖКУ) марки BlauPhos.

В сезоні 2019-2020 р. у українських аграріїв найбільш популярними РКД BlauPhos були:

  • Класичні поліфосфатні РКД АРР 10:34 і 7:23 із одночасним збалансованим вмістом орто і поліформ фосфатів;
  • Калійні рідкі NPK 0:18:18, 5:20:5, 5:22:5 з вмістом безхлорного калію;
  • Доступні ортофосфатні  рідкі NP 8:24 – основною перевагою яких є демократична ціна.

“Попит на рідкі комплексні добрива серед наших аграріїв стабліьно зростає, навіть не дивлячись на всі складнощі цього сезону. З самого початку ми орієтнувались на створення мережі виробництв, які б могли обслуговувати сільгоспвиробників будь-де в Україні без логістичних втрат для всіх сторін. Враховуючи досвід виробництва і продажу наших продуктів, ми впевнені, що нарощувати обсяги якісних РДК на дуже молодому і перспективному ринку України є куди”, – зазначив Віталій Попов, засновник і генеральний директор “УТК ХімАльянс”.

РКД ЖКУ Liquid Fertilizer BLAU phos 10:34

Робота Полтавського заводу Рідких Комплексних Добрив здійснюється в межах загальної стратегії розвитку групи УТК в Україні. Тому продукція підприємства буде забезпечувати не лише потреби фермерів полтавської області, але й відвантажуватись по всій країні.  В поточному сезоні підприємство групи УТК в Полтаві робитиме основний наголос на виробництві двох марок РКД BlauPhos – АРР 7:23 і NP 8:24.

 

Високий рівень технологічної дисципліни і автоматизації виробничих процесів, дозволяють забезпечувати  виробництво однаково якісної продукції на всіх підприємствах групи УТК. Добрива виготовляються за класичною американською технологією. Разом з нею “у пакеті” “УТК ХімАльянс” отримав програмний продукт, який дозволяє контролювати всі виробничі процеси з віддаленого комп’ютера, а операторам навіть відпускати товар з Централізованого Посту Управління розташованого за межами підприємства. Програмний комплекс вже інтегрований вітчизняними програмістами у роботу компанії.

__________________________________________________________________________________________________________________________RU

 

В соответствии с перспективным планом развития производства РКД / ЖКУ в Украине, группа “УТК ХимАльянс / UTK BLAU chem” в середине апреля 2020 успешно завершила пуско-наладочные работы на Полтавском заводе жидкие комплексные удобрения. Первые партии готовой продукции уже выработаны и отгружены клиентам.

Традиционно для группы УТК, производство удобрений на Полтавском ЗРКД происходит по технологии кислотного синтеза. Общая мощность полтавского предприятия группы составляет 50000 тонн ЖКУ в год. Только что открытый комплекс позволяет производить все формуляции жидкие комплексные удобрения (РКД / ЖКУ) марки BlauPhos.
В сезоне 2019-2020 г.. В украинских аграриев наиболее популярными ЖКД BlauPhos были:
-Классические полифосфатные ЖКУ АРР 10:34 и 7:23 с одновременным сбалансированным содержанием орто и полиформ фосфатов;
Калийного жидкие NPK 0:18:18, 5: 20: 5, 5: 22: 5 с содержанием бесхлорного калия
-Доступны ортофосфатной жидкие NP 8:24 – основным преимуществом которых является демократичная цена.
“Спрос на жидкие комплексные удобрения среди наших аграриев стаблиьно растет, даже несмотря на все сложности этого сезона. С самого начала мы ориетнувались на создание сети производств, которые могли бы обслуживать сельхозпроизводителей где в Украине без логистических потерь для всех сторон. Учитывая опыт производства и продажи наших продуктов, мы уверены, что наращивать объемы качественных ЖКУ на очень молодом и перспективном рынке Украины есть куда “, – отметил Виталий Попов, основатель и генеральный директор” УТК ХимАльянс “.

Работа Полтавского завода жидкие комплексные удобрения осуществляется в рамках общей стратегии развития группы УТК в Украине. Поэтому продукция предприятия будет обеспечивать не только потребности фермеров полтавской области, но и отгружаться по всей стране. В текущем сезоне предприятие группы УТК в Полтаве делать основной упор на производстве двух марок ЖКУ BlauPhos – АРР 7:23 и NP 8:24.

Высокий уровень технологической дисциплины и автоматизации производственных процессов, позволяют обеспечивать производство все равно качественной продукции на всех предприятиях группы УТК. Удобрения изготавливаются по классической американской технологии. Вместе с ней “в пакете” “УТК ХимАльянс” получил программный продукт, который позволяет контролировать все производственные процессы с удаленного компьютера, а операторам даже отпускать товар с Централизованного Поста Управления расположенного за пределами предприятия. Программный комплекс уже интегрирован отечественными программистами в работу компании.

Догори