Визначення ефективної поглинальної здатності кореневої системи. Після внесення РКД стартових добрив. 10:34, 5:20:5 +49%

Існують уявлення про пасивний і активний механізми поглинання речовин коренем. Пасивне надходження пов’язане з явищами дифузії та адсорбції і проходить за градієнтом концентрації. Цей процес не залежить від обміну речовин живої клітини (неметаболічний механізм), але в значній мірі зумовлений умовами середовища. Активне транспортування речовин здійснюється проти градієнта концентрації зі значними затратами енергії і тісно пов’язаний з диханням клітин (метаболічний механізм). 

Функція стартового живлення полягає перш за все в швидкому формуванні ефективної кореневої системи, яка має забезпечити транспортування поживних речовин і вологи від кореневої системи до надземних органів.

Ми поставили собі за завдання дослідити це питання. На прикладі Рідких Комплексних Добрив BLAU phos 10:34 групи UTK. Наш партнер також використав на представленому демо полі ще і стартові РКД 5:20:5 Іншого відомого українського виробника. Зразки рослин обиралися за стандартною методикою (рослина з візуально найбільш середніми показниками, характерними для ділянки)  не залежним лаборантом в присутності двох представників замовника, без попередньої вказівки на виробника стартового РКД добрива.

Метою досліду, проведеного за підтримки компанії IKAR, було виявлення не просто зростання кореневої маси, але визначення ефективної поглинальної здатності кореневої системи. Оскільки кількість  поживних речовин, що поглинається з ґрунту обумовлюється не тільки потужністю коренів, але характером їх розгалуженості, а також фізіологічної активністю і співвідношенням діяльної і недіяльної поверхні кореневої системи. (+49% результати представлено нижче).

Протокол огляду дослідних ділянок  «Macht agro» GmbH.
с. ______, Добровеличківскький р-н, Кіровоградська область
Короткий опис дослідних полів. Розміщено польовий дослід на вивчення впливу використання стартових добрив ТМ Відомий український виробник та ТМ BLAU phos на продуктивність кукурудзи.
Огляд посівів 25.06.2020р.

Візуальний огляд. Кукурудза у фазі 10-12 листків. Фізичні ознаки нестачі елементів живлення виявлено на досліджуваному зразку №2 (Цинк та Сірка). Відібрано зразки рослин для проведення функціональної діагностики та визначення поглинальної здатності кореневої системи методом Сабініна-Колосова через метиленовий синій. В польових умовах проведено вимірювання вмісту цукрів у нижніх та верхніх листках рослин в 6-кратній повторності рефрактометром.

Результати:
Зразок 1 (Контроль): старі- 5, молоді- 3
Зразок 2 (ТМ Відомий український виробник): старі– 3, молоді- 7
Зразок 3 (ТМ Blau Chem): старі- 3, молоді- 8
Результати вимірювань показують активність переміщення та накопичення асимілянтів в молодих листках.

Визначення поглинальної здатності кореневої системи методом Сабініна-Колосова «Количество поглощаемых питательных веществ из почвы обусловливается не только мощностью корней, но характером их разветвленности, а также физиологической активностью и соотношением деятельной и недеятельной поверхности корневой системы. Общая поверхность корней складывается из деятельной или рабочей адсорбирующей поверхности, к которой относятся молодые части корней, интенсивно поглощающие воду и элементы минерального питания, и недеятельной поверхности, к которой относятся старые части корней, лишенные корневых волосков и покрытые пробкой. Они не участвуют в процессах поглощения и обеспечения растений водой и минеральными элементами. Метод Д.А.Сабинина и И.И.Колосова основан на представлении об адсорбционном характере начального этапа поглощения веществ корнями. В качестве адсорбируемого вещества используют МС, поглощение которой можно определить при помощи колориметра по изменению концентрации опытного раствора. Если допустить, что ионы и молекулы при адсорбционном насыщении поверхности корней располагаются в один слой, то можно определить площадь, на которой они адсорбируются. Известно, что 1 мг МС покрывает 1,1 м2 поверхности адсорбента. Установлено, что при двукратном полутораминутном погружении корневой системы в раствор МС происходит адсорбционное насыщение как деятельной, так и недеятельной поверхности корней, а при третьем полутораминутном погружении метиленовая синяя поглощается только деятельной поверхностью (рабочей), которая за этот промежуток времени десорбировала поглощенную ранее краску внутрь корня. У более продуктивных растений формируется большая общая поверхность корней и, что особенно важно, с большим соотношением рабочей поглощающей поверхности к недеятельной части корневой системы. Определение указанных показателей играет роль в выяснении условий питания растений и в разработке рациональной системы их агротехники. Путем сравнения величины поверхности корней у различных сортов и гибридов можно также выделить из них перспективные для конкретных условий формы.»

Догори